Εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των πολιτών που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή.

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στον τομέα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί για την E.Ψ.Y.Π.E. έναν από τους βασικούς σκοπούς του έργου της, διότι θεωρεί ότι οι εθελοντές είναι πολύτιμοι συνεργάτες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τη μεταρρύθμιση του συστήματος των υπηρεσιών και την ανάπτυξη του μοντέλου της φροντίδας της ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Με τη δράση τους είναι δυνατόν να προωθούν στον ευρύτερο πληθυσμό θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τα προβλήματα ψυχικής υγείας, να συνδέουν τις υπηρεσίες με την κοινοτική ζωή και να λειτουργούν ως άτυπο υποστηρικτικό δίκτυο στις προσπάθειες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Σε όλη τη διάρκεια της 12χρονης πορείας της E.Ψ.Y.Π.E., η ενεργοποίηση εθελοντών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων της προσεγγίσθηκε και αναπτύχθηκε με τρόπο σταθερό, συστηματικό, οργανωμένο και εποπτευόμενο.

Ειδικότερα, εξελίχθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται στα εξής στάδια:

Προσέλκυση εθελοντών

Η προσέλκυση εθελοντών πραγματοποιείται τόσο με ανεπίσημους όσο και με επίσημους τρόπους. Άτομα αλλά και φορείς από την κοινότητα ενθαρρύνονται κατά τις επαφές μαζί τους να γνωρίσουν τις δραστηριότητες και το έργο της E.Ψ.Y.Π.E., να επισκεφθούν τις υπηρεσίες και τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και να παράσχουν την ενεργή υποστήριξή τους. Επίσης, οργανωμένα μέσω ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αποστολής φυλλαδίων και επιστολών προβάλλονται οι αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και τα οφέλη από τη συμμετοχή στην εθελοντική κοινωνική δράση και δηλώνεται το ενδιαφέρον της E.Ψ.Y.Π.E. για την ανάπτυξη συνεργασίας με εθελοντές. Στις διαδικασίες αυτές συμμετέχουν και οι ίδιοι οι εθελοντές, καθώς αποτελούν τους πλέον αποτελεσματικούς κοινωνούς της ιδέας της προώθησης του εθελοντισμού στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Γνωριμία με εθελοντές

Oι εθελοντές προσεγγίζονται και θεωρούνται περισσότερο συνεργάτες παρά φιλάνθρωποι. Εντάσσονται στη λειτουργία των υπηρεσιών και των προγραμμάτων, αναλαμβάνουν εξειδικευμένους ρόλους, συναλλάσσονται με τα μέλη του προσωπικού και τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που εντάσσονται στα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επιτελούν συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με τους εθελοντές εξελίσσεται δημιουργικά. Aρχικά πραγματοποιείται η γνωριμία μαζί τους, προκειμένου να προσδιοριστεί το κίνητρο και η διαθεσιμότητα, οι τρόποι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους άλλους, οι στάσεις και οι αντιλήψεις προς την ψυχική ασθένεια και ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων.

Εκπαίδευση εθελοντών

Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των εθελοντών σε θέματα ψυχικής υγείας αποτελούν βασικούς παράγοντες, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο και το έργο τους. Η E.Ψ.Y.Π.E. πραγματοποιεί περιοδικά ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε εθελοντές. Τα θέματα που παρουσιάζονται και αναλύονται στις εκπαιδευτικές αυτές δραστηριότητες αφορούν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, την ιστορία της ανάπτυξης του συστήματος των ψυχιατρικών υπηρεσιών, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, τον αποϊδρυματισμό, το μοντέλο της κοινοτικού τύπου φροντίδας της ψυχικής ασθένειας, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, τις κοινωνικές στάσεις προς την ψυχική ασθένεια και τα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Συνεργασία με εθελοντές

Oι εθελοντές στην E.Ψ.Y.Π.E. λειτουργούν τόσο ομαδικά όσο και ατομικά. Ως ομάδα πραγματοποιούν περιοδικές συναντήσεις όπου με τη συνεργασία υπευθύνων από το προσωπικό της E.Ψ.Y.Π.E. συντονίζουν και οργανώνουν τις ενέργειές τους και υποστηρίζουν κεντρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες της E.Ψ.Y.Π.E. Ως άτομα εντάσσονται στη λειτουργία των υπηρεσιών και των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης της E.Ψ.Y.Π.E. και συνεργάζονται με τους υπευθύνους και τα μέλη του προσωπικού σε σχέση με το ρόλο και το έργο που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν.

Σήμερα στο πλαίσιο της E.Ψ.Y.Π.E. δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εθελοντών, υποστηρίζοντας ενεργά το έργο της. Είναι πολίτες που προέρχονται από όλα τα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα της κοινότητας, κάθε εκπαιδευτικού επιπέδου, με διάθεση ανθρωπιστικής αλληλεγγύης, κοινωνικής υποστήριξης και υπεράσπισης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Το ενδιαφέρον της εθελοντικής τους προσφοράς μπορεί να εμφανίζεται περιοδικά ή και σε μόνιμη βάση. Καλύπτει ευρύ φάσμα των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών της E.Ψ.Y.Π.E. και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των χρηστών τους. Ειδικότερα, οι εθελοντές παρέχουν οικονομική υποστήριξη, χρηματική και εμπράγματη, εξειδικευμένες εργασίες και τεχνικές υπηρεσίες προς τους Ξενώνες και τις άλλες υπηρεσίες, επισκέψεις, συντροφιά, συσχέτιση, συνοδεία, απασχόληση και φιλοξενία των ενοίκων των Ξενώνων στο σπίτι τους.

donation-banner2