Πολύτιμοι παράγοντες υποστήριξης και ενδυνάμωσης της λειτουργίας και των δράσεων της E.Ψ.Y.Π.E. είναι τα μέλη, οι φίλοι, οι εθελοντές της καθώς και άτομα και ομάδες από τον ευρύτερο πληθυσμό της κοινότητας.

Η διατήρηση της επικοινωνίας και η ανάπτυξη σταθερών σχέσεων μαζί τους, η πληροφόρησή τους για το έργο που επιτελεί η E.Ψ.Y.Π.E. και η ενημέρωσή τους σε θέματα ψυχικής υγείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση αποτελούν σταθερή και ουσιαστική παράμετρο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία, ο αθλητισμός ακόμα και η μόδα γίνονται πρόσφορα και αποτελεσματικά μέσα προσέλκυσης του ενδιαφέροντος, επικοινωνίας μηνυμάτων και στήριξης πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο αυτό και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, η E.Ψ.Y.Π.E. έχει διοργανώσει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

donation-banner2