Στο χώρο των επαγγελματιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον πλέον σημαντικό και πολύτιμο πόρο.

Σε τέτοιους χώρους εργασίας, όπου δημιουργούνται στενές σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών και ατόμων που έχουν την ανάγκη τους, οι πιθανότητες εμφάνισης στρεσογόνων καταστάσεων είναι αυξημένες, με συχνό αποτέλεσμα την πρόκληση έντονου στρες το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους, τους ασθενείς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Χρόνιο, έντονο στρες μπορεί προοδευτικά να οδηγήσει στην εμφάνιση του φαινομένου της «επαγγελματικής εξουθένωσης».

Είναι σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης στο πλαίσιο του οποίου ο εργαζόμενος χάνει το ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήματα που είχε για τους αρρώστους ή πελάτες, παύει να είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του και την απόδοσή του και αναπτύσσει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του.

Στο πλαίσιο των προηγουμένων πραγματοποιήθηκε έρευνα το 1995 με σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις και η εμπειρία των εργαζομένων στο Κοινοτικό Σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ» σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και το στρες που βίωναν, καθώς και οι πηγές στήριξης στο χώρο εργασίας τους αλλά και οι ελλείψεις όσον αφορά την υποστήριξή τους.

Στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές για την οργάνωση καλύτερου δικτύου υποστήριξης του προσωπικού στο χώρο εργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η μεγιστοποίηση της επαγγελματικής ικανοποίησης, η οποία αποτελεί παράγοντα που αντανακλάται άμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ενοίκους.

Oι συμμετέχοντες εργαζόμενοι στη μελέτη συμπλήρωσαν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο «Επαγγελματικής Εξουθένωσης» ("Burnout" Maslach and Jackson, 1981) και το ερωτηματολόγιο «Αποτύπωσης Δυσκολιών και Αναγκών» (Harris and Thompson, 1993).

Η ανάλυση των δεδομένων έδωσε γενικά θετικά αποτελέσματα σχετικά με τις δυσκολίες, το στρες και τις ανάγκες υποστήριξης των εργαζομένων στο Κοινοτικό Σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ».

Παράγοντες υποστήριξης του προσωπικού αναδείχθηκαν η καλύτερη οργάνωση του πλαισίου εργασίας, με σαφώς προσδιορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες, η ατομική και η ομαδική εποπτεία των εργαζομένων, η ενίσχυση συναντήσεων των μελών του προσωπικού για τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της συνεργασίας και η ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης: Παπαδοπούλου, Κ., Χριστογιώργος, Σ., Ζαχαριάς, Β., Τσιάντης, Ι. (1997). «Ανάγκες υποστήριξης και επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού.

Η εμπειρία των εργαζομένων στο Κοινοτικό Σπίτι "Η ΘΕΤΙΣ"», Τετράδια Ψυχιατρικής, 57: 84-9.

donation-banner2