Πρόκειται για τη μελέτη, τρία χρόνια μετά την έναρξη του Προγράμματος Αποασυλοποίησης στο πρώην ΠΙΚΠΑ Λέρου, των φόβων του προσωπικού καθώς και των στάσεών του προς τα άτομα με σοβαρές μαθησιακές μειονεξίες.

Oι εκτιμήσεις αφορούσαν την ιεράρχηση των φόβων και τη μέτρηση των στάσεών τους μετά από τρία χρόνια παρέμβασης, η οποία, μεταξύ άλλων, συμπεριλάμβανε εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού του ιδρύματος.

Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη ποιοτικές παρατηρήσεις.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι φόβοι του προσωπικού που σχετίζονταν με έκφραση της επιθετικότητας των ασθενών μειώθηκαν, ενώ αντίθετα, οι φόβοι για τη δική τους επιθετικότητα αυξήθηκαν.

Eπίσης, οι ανησυχίες τους για την προσωπική τους υγεία μειώθηκαν προοδευτικά από την αρχική αξιολόγηση.

Αναφορικά δε, με τις στάσεις του προσωπικού προς τους ασθενείς, συνέχισαν να απομακρύνονται από την ιδέα της ασυλικής απομόνωσης.

Επιπροσθέτως, οι παρατηρήσεις μας έδειξαν βελτίωση στις πρακτικές διαχείρισης και στην επικοινωνία του προσωπικού με τους ασθενείς.

Τα αποτελέσματα συζητιούνται μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων που διέπουν την ελληνική κοινωνία.

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης: Tsiantis, J., Diareme, S. & Kolaitis, G., (2000). "The Leros PIKPA Asylum Deinstitutionalization and Rehabilitation Project: A follow-up study on care and staff fears and attitudes"

. Journal of Learning Disabilities, 4 (4): 281-292 .

donation-banner2