Το πρόγραμμα εστίασε στην έγκαιρη προληπτική παρέμβαση σε παιδιά και οικογένειες υψηλού κινδύνου ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών, η οποία θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας διότι:

 • Η ύπαρξη συνθηκών «κινδύνου» τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών είναι δυνατό να αναστείλει την ομαλή εξέλιξή τους και να δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δυσλειτουργιών.
 • Το ποσοστό συναισθηματικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους φτάνει το 20%.
  Όμως μόνο μικρό ποσοστό αυτών των ατόμων (10-15%) καταλήγει σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, χωρίς να είναι βέβαιο ότι αυτό αντιπροσωπεύει τα άτομα με τη μεγαλύτερη ανάγκη θεραπευτικής αντιμετώπισης.
 • Η θεραπευτική αντιμετώπιση ήδη εγκατεστημένων διαταραχών είναι απαιτητική σε χρόνο και εξειδίκευση, πολυδάπανη αλλά και λιγότερο αποτελεσματική.
  H έλλειψη έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πρώιμων διαταραχών καταλήγει σε διαταραχές στην εφηβική και την ενήλικη ζωή αυξάνοντας το οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Αποτέλεσε πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας με σκοπό τη δημιουργία και αξιολόγηση μιας διεθνούς υπηρεσίας που θα ασχολείται με: 

α) την προαγωγή της υγείας, της ανάπτυξης και της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παιδιών και των οικογενειών,
β) την έγκαιρη πρόληψη των συναισθηματικών προβλημάτων και προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών και
γ) την έγκαιρη παρέμβαση σε αυτά τα προβλήματα.

Συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα ήταν: η Ελλάδα (συντονίστρια χώρα), η Αγγλία, η Φιλανδία και η Κύπρος και συνεργαζόμενες η Σερβία και το Mαυροβούνιο.

Βασικοί στόχοι και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ήταν:

 • Η συγγραφή εγχειριδίου για τους εκπαιδευτές των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (ΕΠΠ), το οποίο αναφέρεται στη διάγνωση συνθηκών κινδύνου και την πρώιμη παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους.
 • Η εκπαίδευση των ΕΠΠ για την αναγνώριση παραγόντων που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη των παιδιών και για την εφαρμογή μεθόδων παρέμβασης σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.
 • Η εποπτεία των ΕΠΠ έτσι ώστε να διευκολύνονται στο έργο τους.
 • Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος τόσο σε κάθε χώρα όσο και συγκριτικά με τις χώρες που συμμετείχαν.
 • Η ενσωμάτωση των μεθόδων του προγράμματος στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε μελέτη που στόχευε στην κατάρτιση και ανάπτυξη μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης συνθηκών κινδύνου και έγκαιρης προληπτικής παρέμβασης σε παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Σκοπός της ήταν, με την ανάπτυξη των μεθόδων αυτών, να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και να ενσωματωθούν στις υπάρχουσες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας. H εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα έγινε με τη συνεργασία Επισκεπτριών Υγείας του ΙΚΑ, του ΠΙΚΠΑ και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης : Puura, K., Davis, H., Papadopoulou, K., Tsiantis, J., Ispanovic, V., Rudic, N., Tamminen, T., Turunen, M., Dragonas, Th., Paradisiotou, A., Visakou, S., Day, C., Roberts, A., Cox, A. (2001). "The European early promotion project: A new service for promoting children's mental health in primary health care", Infant Mental Health Journal, 2001.

donation-banner2