Την τελευταία δεκαετία στην Eυρώπη υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τα θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με μαθησιακές αναπηρίες.

Το επίπεδο όμως τόσο της ευαισθητοποίησης όσο και της ανάπτυξης κατάλληλων υπηρεσιών για τις ανάγκες ψυχικής υγείας των ατόμων με μαθησιακές αναπηρίες διαφέρει πολύ μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.

O γενικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να συγκεντρώσει τη σχετική γνώση και εμπειρία πάνω σε αυτά τα ζητήματα από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να αναπτυχθεί μια σειρά από οδηγίες για τον «καλύτερο δυνατό τρόπο» αντιμετώπισης των αναγκών ψυχικής υγείας των ατόμων με νοητική καθυστέρηση.

Oι στόχοι του προγράμματος ήταν:

 • Συγκέντρωση πληροφοριών και σύγκριση μεταξύ των συμμετεχόντων ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις χώρες αυτές.
 • Προκαταρκτική προσπάθεια ανάπτυξης κοινών διαγνωστικών μεθόδων για την ταξινόμηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των ενηλίκων με νοητική υστέρηση.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού φροντίδας και αύξηση της ικανότητάς του όσον αφορά την έγκαιρη αναγνώριση τυχόν προβλημάτων ψυχικής υγείας στους ενήλικες με νοητική υστέρηση.
 • Προσδιορισμός των απαραίτητων χαρακτηριστικών, για τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν:

 • Διεξαγωγή προκαταρκτικής μελέτης «Καταγραφή των αναγκών» των υπηρεσιών 

  α) στη διάγνωση,
  β) στην παροχή φροντίδας και θεραπείας και
  γ) στην ειδίκευση - ευαισθητοποίηση προσωπικού σε ζητήματα ψυχικής υγείας ενηλίκων με νοητική υστέρηση.
  Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν σε σχετική έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έγιναν αντικείμενο συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών με τις άλλες συμμετέχουσες χώρες.
 • Ανταλλαγή απόψεων με τις χώρες που ήταν άμεσα υπεύθυνες γι' αυτό το στόχο, δηλαδή την Αγγλία και την Ισπανία.
 • Μετάφραση και προσαρμογή στα Eλληνικά μέρους του εκπαιδευτικού πακέτου των Bouras & Holt (1998) "Mental Health in Learning Disabilities".
 • Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή του «Προγράμματος ευαισθητοποίησης προσωπικού φροντίδας σε θέματα αναγκών ψυχικής υγείας στη νοητική καθυστέρηση».
 • Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε δύο ομάδες προσωπικού φροντίδας:

  α) σε ομάδα 20 ατόμων ιδρυματικών πλαισίων και
  β) σε ομάδα 16 ατόμων μη ιδρυματικών, κοινοτικών δομών στη χώρα μας.
  Τα αποτελέσματα της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και της εφαρμογής του εκπαιδευτικού πακέτου στην Ελλάδα αξιολογήθηκαν με ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν μετά το τέλος της εκπαίδευσης τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και από τους εκπαιδευτές-παιδοψυχιάτρους.
  Τέλος, τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε σχετική έκθεση που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, συζητήθηκαν σε κοινή συνάντηση με τις άλλες χώρες και έγιναν αντικείμενο σύγκρισης με σχετικά αποτελέσματα άλλης συμμετέχουσας ευρωπαϊκής χώρας (της Αυστρίας).

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης: Δημητρακάκη, Χ., Διαρεμέ, Σ., Τσιάντης, Ι., Bouras, N., Hillery, C., Salvator, L., Weber, G. (2000). «Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ενήλικες με νοητική καθυστέρηση: Mια προκαταρκτική μελέτη καταγραφής αναγκών σχετικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ενηλίκων στην Ελλάδα», Τετράδια Ψυχιατρικής, (72), 63-74.

donation-banner2