Το πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης στο άσυλο του πρώην ΠΙΚΠΑ Λέρου επιχείρησε να φέρει αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των περιθαλπομένων.

Για να επιτευχθεί αυτό, το προσωπικό εκπαιδεύτηκε με διάφορους τρόπους, π.χ. κατά την εκτέλεση της εργασίας του, παρακολουθώντας παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, σε ομάδες ευαισθητοποίησης και σε επισκέψεις πρότυπων κέντρων αποκατάστασης νοητικά υστερούντων ατόμων.

Προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο είχαν επηρεαστεί οι στάσεις του προσωπικού προς τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα μέλη του απάντησαν σε ερωτηματολόγιο αντίστοιχων στάσεων το Μάρτιο του 1991 (αρχική εκτίμηση) και μετά από ένα χρόνο (επανεκτίμηση).

Oι απαντήσεις τους υποβλήθηκαν σε αναλύσεις παραγόντων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι αρχικά υπήρχε μια ισχυρή αρνητική έννοια, ο Απορριπτικός και Ασυλικός Κοινωνικός Αποκλεισμός / Κατηγοριοποίηση.

Κατά την επανεκτίμηση, όμως, ο παράγοντας αυτός διασπάστηκε σε δύο ανεξάρτητους παράγοντες, τον Απορριπτικό και Κοινωνικό Ασυλικό Αποκλεισμό από τη μια και την Κατηγοριοποίηση από την άλλη.

O διαχωρισμός αυτών των εννοιών δηλώνει ότι το προσωπικό είχε κατανοήσει ότι η ασυλική φροντίδα δεν είναι κατάλληλη για όλα τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες αδιακρίτως.

Περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν ότι στην επανεκτίμηση τα μέλη του προσωπικού δεν αντιμετώπιζαν τους περιθαλπόμενους «σαν να ήταν όλοι ίδιοι» (στάση κατηγοριοποίησης), στο βαθμό που γινόταν αρχικά.

Oι αλλαγές αυτές δηλώνουν ότι οι στάσεις του προσωπικού περίθαλψης του πρώην ΠΙΚΠΑ Λέρου υπέστησαν μια μικρή μεν αλλά σημαντική μεταβολή σύμφωνη με τις αλλαγές στη διαχείριση των περιθαλπομένων που προσπάθησε να επιφέρει η πιλοτική παρέμβαση.

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης: Kordoutis, P., Kolaitis, G., Perakis, A., Papanikolopoulou, P., Tsiantis, J. (1995). "Change in care staff's attitudes towards people with learning disabilities following intervention at the Leros PIKPA Asylum", The Children of Leros PIKPA. The British Journal of Psychiatry, 167: 56-69, July 1995, Suppl. 28.

donation-banner2