Το ICARUS PROJECT πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με σκοπό τη μελέτη των αναγκών των οικογενειών με γονέα ψυχικά ασθενή και την εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των επαγγελματιών παιδικής προστασίας που ασχολούνται με αυτές τις οικογένειες.

Η παροχή βοήθειας σε αυτές τις οικογένειες θεωρείται πολύ σημαντική για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, αλλά είναι ένα έργο που συνήθως εμπλέκει πολλές διαφορετικές υπηρεσίες.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι διαφορές στην επαγγελματική θεώρηση και στις οργανωτικές δομές δημιουργούν προβλήματα στην παροχή της βοήθειας στις εν λόγω οικογένειες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, μέσω της σύγκρισης των εμπειριών των επαγγελματιών σε διαφορετικά εθνικά συστήματα, επιχειρήθηκε η απόκτηση πληρέστερης κατανόησης της υφής των προβλημάτων που ανακύπτουν και η ανταλλαγή αποτελεσματικών στρατηγικών και πρακτικών για την προαγωγή της υγείας.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εν είδει δικτύου εννέα ευρωπαϊκά κράτη με εκπροσώπους από έγκυρα κέντρα παροχής υπηρεσιών και πανεπιστήμια και ειδικότερα από Αγγλία, Ιρλανδία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, Λουξεμβούργο και Ελλάδα, την οποία εκπροσώπησε η E.Ψ.Y.Π.E., και συντονιστή το Κέντρο Συγκριτικών Μελετών Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Brunnel του Λονδίνου.

Η συγκριτική μεθοδολογία του προγράμματος βασίστηκε στην ενεργή συμμετοχή επαγγελματιών του συγκεκριμένου πεδίου δουλειάς διασφαλίζοντας το ότι η γνώση που πήγασε από την έρευνα βασιζόταν σε ρεαλιστική εκτίμηση του τι είναι πιθανό να συμβαίνει και του τι είναι πρακτικό.

Σε κάθε χώρα ερευνητές εργάσθηκαν με ομάδες επαγγελματιών που εκπροσωπούσαν τις υπηρεσίες κοινοτικής ψυχικής υγείας και τις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας και προστασίας.

Oι ομάδες αυτές συναντήθηκαν δύο φορές.

Στην πρώτη συνάντηση τους δόθηκε το σενάριο μιας περίπτωσης (case vignette) και τους ζητήθηκε να τη σχολιάσουν και να τη συζητήσουν ως ομάδα.

Στη δεύτερη συνάντησή τους έγινε αναφορά στο πώς ανταποκρίθηκαν στο ίδιο σενάριο περίπτωσης οι επαγγελματίες στις άλλες χώρες και τους ζητήθηκε να σχολιάσουν τα συστήματα των άλλων χωρών.

Μέσω συγκριτικής ποιοτικής έρευνας αναζητήθηκαν οι διαφορές και οι κοινές μέθοδοι και πρακτικές που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας στα ευρωπαϊκά κράτη και καταγράφησαν οδηγίες που διευκολύνουν την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η μελέτη μετά την ολοκλήρωσή της κατατέθηκε στα Όργανα Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Παγκόσμιο Oργανισμό Υγείας.

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης: Hetherington, R. et al. (1999), Professional intervention for mentally ill parents and their children: Building a European Model, Centre for Comparative Social Work Studies - Brunel University, London .

donation-banner2